Безплатна електронна библиотека

Закон за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта. Правилник за прилагане на закона за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,26
ISBN: 6635
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Закон за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта. Правилник за прилагане на закона за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

... ... са гори по смисъла на Закона за горите, се стопанисват и ползват при спазване разпоредбите на Закона за горите и на Закона за ловното стопанство ... Социална интеграция на хората с увреждания | Реферат от ... ... . (3) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) Закон за насърчаване на заетостта и Правилник за прилагане на ЗНЗ - Раздел viii от Закона разглежда Програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на ... политиката за насърчаване и запазване на заетостта, както и по обучението на възрастни. Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Министърът на труда и соци ... Насърчаване на предприемачеството... | Агенция по заетостта ... ... политиката за насърчаване и запазване на заетостта, както и по обучението на възрастни. Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Министърът на труда и социалната политика Предмет на закона Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на Този закон урежда планирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Чл.2. Целите на закона са: ЗАКОН за насърчаване на заетостта Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 54 от 31 ... Закон за насърчаване на заетостта - 1 - Закон за насърчаване на заетостта В сила от 1 януари 2002 г. Обн. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.120 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) § 18. Предмет на закона Чл . 1. (1) ( Предишен текст на чл . 1 - ДВ , бр . 36 от 2003 г., изм . - ДВ , бр . 38 от 2006 г.) Този закон урежда правата , принципите и мерките за закрила на детето , органите Да се изсведва и анализира управлението на проблемите на хората с увреждания на национално и териториално ниво. При разработване на настоящата тема бяха проучени набор от нормативни ... ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ ... в действащия до тогава нормативен акт - Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта,3 ролята на мерките е обратно разположена и съот- https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825 Урежда условията и реда за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне...