Безплатна електронна библиотека

Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари 2001г. - Радонов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,26
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Радонов

Можете да изтеглите книгата Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари 2001г. във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...ти промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани на 27 ... Закон за счетоводството- Счетоводни услуги от професионалисти ... .09.2016 г. в бр.75 на ДВ, в сила от 01.01.2016 с изключение Издателство: Тракия-М В наличност: Да Цена: 13.94 лв. » виж повече; Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари 2001г. Издателство: Нова Звезда В наличност: Не Цена: 3.23 лв. » виж повече ... 2. На осн ... Министерство на финансите :: Сметкоплан на бюджетните ... ... . Издателство: Нова Звезда В наличност: Не Цена: 3.23 лв. » виж повече ... 2. На основание чл. 16, ал. 1 от закона за 2018 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС. ii. Промени в КСО (в сила от 01.01.2018 г.). 1. Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството - ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., в сила от 1 януари 2002 г. Сметкопланът на бюджетните предприятия е приет с писмо БДС 07 от 09.02.2001 год. на министъра на финансите, в съответствие с чл. 44 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 год. Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 85 от 2001 г., в сила от 01.10.2001 г.) Определя цена на топлинната енергия за битови нужди, предоставяна от топлопреносни предприятия със 100 на сто държавно или общинско участие на ... Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) За бюджетните предприятия министърът на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан, които са в съответствие със: 9 В ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ се посочва, че в „Бюджетните предприятия не се начислява амортизация на дълготрайните материални активи и следователно за тези предприятия не се прилагат § 13. Инструкцията се издава на основание чл. 5, ал. 6 от КСО и влиза в сила от 1 януари 2005 г. Заключителни разпоредбиКЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2000 Г. Сметка 131 се кредитира при целево предоставяне на средства или активи от държавния и общинските бюджети и от други предприятия - срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в ... ----- Приет с Постановление n 65 на Министерския съвет от 25 март 1998 г. - приложение n 2, обнародван като притурка на "Държавен вестник", бр. 36 от 31 март 1998 г., в сила от 1 януари 1998 г., изм., бр. 51 от 4 юни 1999 г., бр. 3 от 11 януари 2000 г., в ... счетоводни стандарти от бюджетните предприятия 3; • Указания на дирекция „Национален фонд" (НФ) в МФ за организация на Сметкоплан на бюджетните предприятия в сила от 1 януари 2001г. Издателство: Нова Звезда В наличност: Не Цена: 3.23 лв. В сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 - 52, които влизат в сила от 1 януари 2017 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 08 декември 2015 г. Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на: бюджетните предприятия за 2001г., отчитане на определени операции през 2002г. и промени...