Безплатна електронна библиотека

Наказателноправна защита на културното наследство в Република България - Красимир Манов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,83
ISBN: 9789547309401
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Манов

Тук ще намерите книгата Наказателноправна защита на културното наследство в Република България pdf

Описание:

Книгата съдържа първото цялостно монографично изследване напроблемите на наказателноправната защита на културното наследство внашата страна, доколкото темата не e била предмет на задълбочени научниизследвания у нас. Изясняват се основните понятия в областта накултурното наследство, проследява се установяването и развитието направната уредба на опазването на културното наследство, като се прави икратък сравнителноправен преглед на решенията по други законодателства.Анализирани са общата характеристика и системата на наказателноправнатазащита на културното наследство по действащото българско наказателноправо. Подчертана е обществената значимост на престъпленията, свързани скултурното наследство, правнотехническите аспекти нанаказателноправната уредба на тези престъпления, техните общи особености(обществена опасност, обективна страна, субект, субективна страна инаказуемост), като са посочени общите критерии за обособяване навидовете престъпления против опазване на културното наследство и тяхнатасистема. Анализирани са в подробности отделните видове престъпленияпротив опазване на културното наследство съобразно приетата система натези престъпления. Систематизирани са основни изводи от направенитенаблюдения и са формулирани съответни предложения de lege ferenda.Красимир Манов е доктор по право и главен асистент по наказателноправо в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийскатаадвокатска колегия.

...о трудът представлява първото цялостно монографично изследване на проблемите ... store.bg - защита на културното наследство ... ... на културното наследство в Република България Глава първа. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО КАТО ОБЕКТ НА ПРАВНА ЗАЩИТА 1. Културно наследство - основни понятия 1.1. Наказателноправна защита на културното наследство в Република България book. R ... PDF Съдържание Красимир Манов ... .1. Наказателноправна защита на културното наследство в Република България book. Read reviews from world ... ПУБЛИКАЦИИ: Дисертация. Наказателноправна защита на културното наследство в Република ... България е сред първите 20 страни, които подписват Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство (приета в Париж на 16.ХІ.1972 г., в сила от 1975 г.). Който реализира инвестиционен проект или извършва намеса в защитени територии за опазване на културното наследство без съгласуване в нарушение на , се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 ... Изясняват се основните понятия в областта на културното наследство, проследява се установяването и ... Във вътрешното право, въпросите относно защитата на културното наследство, са уредени в ЗАКОНА за културното наследство, както и в чл. 277а, чл. 278, чл. 278а и чл. 278б от НК. В книгата въз основа на анализ и оценка на съществуващата теория и практика в областта на организацията на публичната администрация в Република България се предлагат възможности за ... Разследващите опитали да изнесат антики на Божков в чували - Варварски, нецивилизовани и неправомерни действия, ужасяващо посегателство върху световното културно-историческо наследство,... През...