Безплатна електронна библиотека

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК - Емилия Панайотова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,80
ISBN: 9786192260842
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Емилия Панайотова

Насладете се да четете Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК Емилия Панайотова epub книги безплатно

Описание:

Изпълнителна е всяка дейност, извършвана при осъществяване на функциите по управление на различни сфери от обществения живот чрез упражняване на административни правомощия. В зависимост от вида на административните правомощия се обособяват и отделните форми на изпълнителна дейност. Въз основа на анализа на изпълнителната дейност във функционален и в организационен аспект се налага изводът, че за окачествяването на една дейност като “изпълнителна” не е определящо обстоятелството какъв е субектът, който я осъществява. От основно значение е съдържанието на дейността, която се осъществява. Законодателят обаче все още не е достигнал до иначе обоснованото разбиране за даване приоритет на функционалния подход при определяне характера на съответната дейност. При осъществяване на изследването е приложен комплексен подход – използвани са достиженията на общата теория на правото, на конституционното право, на правото на ЕС, на международното публично право, наред с тези на теорията на административното право и на административния процес. На основата на обхватен и задълбочен анализ на относимата към разглежданите въпроси практика на Съда на ЕС, на Европейския съд по правата на човека, на Конституционния съд, на Върховния административен съд и на другите административни съдилища са откроени проблеми в правната уредба на основните принципи на изпълнителната дейност и са направени съответни предложения de lege ferenda. Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законодателната и изпълнителната власт; за работещите в институциите на ЕС, както и за всички, които се интересуват от административно право и административен процес.

...ет и общински съветници не влиза в противоречие с никой нормативен акт и не е по смисъла на горецитираните разпоредби - чл ... Споразумението по Административнопроцесуалния кодекс. ... .10, ал.2 от ... тивния контрол върху стопанската дейност, в сила от 18.12.2003 г., обн. ДВ. бр. 55 ... Действието на АПК по място и по отношение на лицата е уредено в чл. 2 и 3 и ... Четвърта подтема. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ... Предмет на АП са отношенията в сферата на държавното изпълнение и по-точ ... store.bg - Основни принципи на изпълнителната дейност по ... ... . 2 и 3 и ... Четвърта подтема. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ... Предмет на АП са отношенията в сферата на държавното изпълнение и по-точно в сферата на изпълнителната власт; отношение на власт и подчинение и т.н. Нормите му въздействат навътре в държавния апарат и навън за ... Пред отдела по спорове се обжалват решенията на експертизните отдели на Патентното ведомство за откази за издаване на патенти, прекратяване на производства по заявки за патент, по ... През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 647 млн. м 3, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%.Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване ......