Безплатна електронна библиотека

Новите положения при платежните услуги - Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,11
ISBN: 9789546082602
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова

Всички Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

С него се въвеждат изискванията наДиректива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО. Целта на директивата и създадения въз основа на нея новЗПУПС е създаването на интегриран европейски пазар на дигитални услуги.Авторите представят новата правна рамка с акцент върху електронните разплащания, като засягат и свързаната с проблематиката подзаконова уредба, Делегираните регламенти на ЕС и Насоките (GL) на Европейскиябанков орган.Отделено е специално внимание на правното положение на новите субекти - доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, както и на предлаганите нови услуги – иницииране на платежна операция и предоставяне на информация по сметка. Разглеждат се и други въпроси, като промяна в рамковите договори, платежна сметка за основни операции, изпълнение и коригиране на операции, взаимодействие с други правни актове на Европейския съюз и др.Акцент в коментара са новите изисквания по отношение на сигурносттана платежния процес и по-конкретно на изискването за задълбочено установяване на идентичността на клиента при електронни платежни операции.Анализирана е и дългогодишната практика на Помирителната комисия за платежни спорове.Автори на книгата са: Камелия Касабова – доктор по право, професор по търговско и банково право в СУ „Св. Климент Охридски” и Минка Тюфекчиева-Михайлова – изтъкнат банков специалист с дългогодишен опит в банковата система в България.

...те услуги и платежните нареждания и/или в сключен с клиента договор за депозитен сейф ... Нов закон удря по банките! Длъжни са да ни предупреждават ... ... . ... ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 18. При БАНКАТА могат да бъдат открити иводени следните видове сметки : Както "БАНКЕРЪ" вече писа по повод приемането на Регламент (ЕС) 2019/518, Регламент (ЕС) 2018/389, както и на Поправка на Директива (ЕС) 2015/2366, бяха подготвени изменения в Закона за платежните услуги и ... Книгата "Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за пла ... Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар ... ... ... Книгата "Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи" си поставя за цел да представи новите моменти в правната уредба на ... Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Раздел iv. ... вече изцяло кореспондира с приложимата разпоредба от Закона за платежните услуги и платежните системи. ... Добавя се възможност при подписване на ... Новите изисквания, които въвежда втората директива за платежните услуги, са свързани с предоставянето на информация по сметка и по иницииране на плащания от страна на доставчиците на ... Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи - ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., в сила от 06.03.2018 г. В голямата си част новите законови текстове целят да доведат до намаляване на таксите ... от есента на 2016 г. води регистър на средния размер на таксите при платежните услуги. на изискванията на глава четвърта, раздел iii от Закона за платежните услуги и платежните системи. (5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2019 г.) При сключване на рамков договор за за платежните услуги и платежните системи (Приет от 44-тото Народно събрание на 22 февруари 2018 г., обнародван в „Държавен вестник", бр. 20 от 6 март 2018 г.; Изипей АД е лицензирано от Българска Народна Банка дружество за електронни пари, вписано в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) с Решение ... Парламентът прие на второ четене промени в Закона за платежните услуги и платежните ... Новият Закон за платежните услуги и платежните системи мина и на второ четене в парламента. Чрез текстовете, разработени от Българската народна банка, се въведрява новата - втора директива за платежните услуги в ... Новите положения при платежните услуги. В случаите на чл. В случаите на чл. В случаите на чл. Далекосъобщения 61 0,72 . Артистична и творческа дейност 90 1,11 ; Производство на химични продукти 20 2,34 6. Целта на промяната при платежните услуги и системи е създаването на една по-гостоприемна платежна среда. ... Що се отнася до новите доставчици на услуги, Ангелова посочи, че те ще изработват ... Новите положения при платежните услуги Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева - Михайлова Цена: 24. 00 лв. Нови правила при платежните услуги. С новия Закон за платежните услуги и платежните системи предстои да бъдат въ...