Безплатна електронна библиотека

Юридически лица с нестопанска цел/ Второ преработено и допълнено издание - Маргарита Златарева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,13
ISBN: 9789542813040
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Маргарита Златарева

Маргарита Златарева книги Юридически лица с нестопанска цел/ Второ преработено и допълнено издание epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Законът обхвана всеобщия подем на гражданите да се сдружават и ги поведе, освен към традиционните правни форми и към нови възможности на организациите да работят с ясно изразена общественополезна цел като уреди второто ниво на сдруженията и фондациите – тези за общественополезна дейност. В книгата се анализира тази съвременна правна регламентация.Правното регулиране на общественитеотношения във всички сфери търпи развитие в новата посока, което неминуемо рефлектира и в материята, обсъждана от настоящата книга. За да бъде полезна за читателя, изложението в нея се налага да бъде изменено и допълнено.– От 2007 г. правото на ЕС става част от вътрешното право с всички последици от прякото му приложение или със задълженията за хармонизиране на националните източници с него.– През 2006 г. се провежда реформа във вписването на един цял вид юридически лица. Търговският регистър е изваден от фирмените отделения на окръжните съдилища и евъзложен на административен орган в лицето на Агенцията по вписванията при министъра на правосъдието.– На 20.07.2007 г. се обнародва нов Граждански процесуален кодекс, разпоредбите на който уреждат възникването на юридическите лица от нестопанския сектор, както и вписването на всички обстоятелства, свързани с публичното им оповестяване.– В самия общ за изложението Закон за ЮЛ с нестопанска цел се гласуват изменения, продиктувани от усъвършенстване на регулацията или съобразяването с нови изисквания към финансовата отчетност на юридическото лице.– За периода след издаване на книгата се създават редица нови закони, имащи връзка с изследваната в нея материя или съществуващите търпят изменения в разпоредби, свързани с изложението. Такива са: Законът за адвокатурата(обн. ДВ, бр. 55/2004 г.), Законът за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64/2007 г., Законът за политическите партии (обн. ДВ, бр. 28/2005 г.), Законът за вероизповеданията (обн. ДВ, бр. 120/2002 г.), измененията на Закона за счетоводство (обн. ДВ, бр. 98/2001 г.), на Закона за мерките срещу изпиране на пари и др.– В европейското дружествено право се появяват нови правни форми като европейско дружество по смисъла на Регламент (ЕО) №2157/2001 на Съвета относно Устава на европейското дружество и европейско кооперативно дружество по смисъла на Регламент (ЕО) №1435/2003 на Съвета относно Устава на европейското кооперативно дружество.– Органите на ЕС насочват поглед към регулиране на „предприятията от социалното стопанство“, за каквито се сочат взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите като интересът вече е обективиран в Становище на Съвета за Регламент относно Устава на европейска фондация от септември 2012 г.– Налице е и нова съдебна практика на ВКС.

...а цел съставят отделни отчети за приходите и разходите: специфичен отчет ¬ Приложение ¹ 2 към НСС 31, който е и „официалният" отчет на ... Юридическите лица с нестопанска цел подават годишни ... ... ... Юридически лица 1. Понятие. ... както и общи норми за корпоративно устроените ЮЛ с нестопанска цел - сдруженията и фондациите - чл.134 до 154 от ЗЛС. ... сдруженията с нестопанска цел и др. Настоящото преработено и допълнено издание „ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТ ... store.bg - Юридически лица с нестопанска цел - Маргарита ... ... .134 до 154 от ЗЛС. ... сдруженията с нестопанска цел и др. Настоящото преработено и допълнено издание „ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. Въпроси и отговори", 2018 г., представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица ... Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито ......